Koptisch Orthodoxe kerk

Koptisch Orthodoxe kerk

Coptic cross

Plaatsing

De Koptisch-Orthodoxe Kerk (Koptischti.eklyseya en.remenkimi en.orthodoxos ente alexandriasis in het Koptisch) is een is een van de zeven kerken die tot de Oriëntaals-Orthodoxe kerken behoren. Zij is niet alleen de grootste, maar ook de belangrijkste, kerk van Egypte. De zetel van de Koptisch-Orthodoxe Kerk is gelegen in Alexandrië. De geschiedenis van de Koptisch Orthodoxe kerk gaat terug 42 n.Chr.

De kerk

Het christendom deed al vroeg zijn intrede in Alexandrië, met name vanuit Syrië en Judea. Volgens de kerkelijke traditie werd het Christendom in Egypte door Marcus de Evangelist geïntroduceerd. Om deze reden worden alle Patriarchen van Alexandrië ook wel opvolgers van Marcus de Evangelist genoemd, en de officiële titel van Aartsbisschop is ‘’Paus van Alexandrië en Patriarch van heel Afrika gezeten op de zetel van de Heilige Marcus de Apostel’’.

Wat betreft leer houdt de Koptisch-Orthodoxe Kerk de eerste drie Oecumenische Concilies aan. Deze waren het Concilie van Nicea (325), Contantinopel (381) en Efeze (431). De Oecumenische Concilies na het Concilie van Efeze worden niet aangehouden.

Sinds 4 november 2012 staat de Koptisch-Orthodoxe Kerk onder leiding van Paus Tawadros II (niet te verwarren met de Grieks-Orthodoxe Patriarch van Alexandrië genaamd Theodorus II), die sindsdien de Paus van Alexandrië en Patriarch van heel Afrika volgens de Prediking van de Heilige Marcus de Evangelist is. De Koptisch-Orthodoxe Kerk wordt volgens de Alexandrijnse riten drie Liturgieën gebeden; de Liturgie van de Heilige Basilius de Grote, de Liturgie van de Heilige Gregorius de Theoloog en de Liturgie van de Heilige Cyrillus de Pilaar van het Geloof. De hoofd liturgische taal is het Koptisch, alleen wordt sinds de inkomst van de Arabieren het Arabisch in toenemende mate gebruikt.  

De Koptisch Orthodoxe Bisdom van Nederland

Sinds het begin van de jaren zestig wonen er Koptisch Orthodoxe christenen in Nederland. De eerste families kwamen hier om te studeren en om betere beroepsperspectieven te vinden. In de jaren zeventig kwamen veel Egyptische studenten tijdens hun vakantie naar Nederland voor vakantiewerk in de landbouw, in fabrieken, in de horeca of auto handel.  Sommigen wilden hier blijven en vestigden zich definitief in Nederland. Als een Koptisch Orthodoxe geestelijke toevallig in Nederland verbleef nam hij de gelegenheid waar om de Heilige Liturgie op te dragen.

Tot 1976 vonden zo’n drie à vier Heilige liturgieën plaats. In de beginjaren namen vooral Franse Bisschoppen de verantwoordelijkheid van de Kopten in Nederland op zich. In 1985 de monnik Arsenius El Baramousy, gezonden door Zijne Heiligheid Paus Shenouda III, zich als eerste geestelijke permanent in Nederland vestigde en niet veel later werd de eerste kerk in Amsterdam gekocht. In 1992 werd de kerk van Amsterdam door Zijne Heiligheid Paus Shenouda II officieel geconsecreerd.

In 2013 werd het bisdom Nederland ingesteld, waarbij de monnik Arsenius El Baramousy op 16 juni 2013 ingewijd werd als eerste Bisschop Arseny van Nederland en België.

Geestelijk leven

De Koptisch-Orthodoxe Kerk verzorgt het geestelijk leven van Orthodoxe Kopten uit Egypte, Sudan, Ethiopië en Eritrea. Ook Nederlanders die door een huwelijk aan de kerk verbonden zijn of die zelfstandig tot het Orthodoxe geloof gekomen zijn behoren tot het werkterrein van de kerk. De Kerk deelt haar leden de Heilige Sacramenten uit zoals de doop, de communie, het huwelijk, en de ziekenzalving.

Daarnaast vinden er Bijbelstudiebijeenkomsten plaats, is er een zondagsschool voor diverse leeftijdsgroepen, zijn er jongerenbijeenkomsten en worden er huisbezoeken afgelegd. De kerk geeft ook aandacht aan het sociale leven van haar leden; zij geeft advies in juridische zaken, houdt medische consultaties en verzorgt materiële hulp, ziekenbezoek en stervensbegeleiding.

Levensbegeleiding

De kerk begeleidt haar leden in alle levensfasen:

  • bij geboortes komt de priester op huisbezoek, en looft en dankt God, samen met de ouders, vrienden en bekenden.
  • Later doopt de priester het kind. Deze plechtigheid draagt een vrolijk karakter.
  • Als een gelovige ziek wordt verricht de priester een zalving voor de zieken aan huis.
  • Als een gelovige problemen heeft, draagt de kerk de Heilige Liturgie voor hem of haar op.
  • Bij een sterfgeval houdt de kerk een gezamenlijke rouwdienst en staat de kerk de familie bij, speciaal op herdenkingen op de derde en de veertigste dag na het overlijden.

Parochies in Nederland

In Nederland telt de Kerk ca. 6.000 leden. De kerk heeft de volgende parochies in Nederland inclusief een eigen Koptisch Orthodox Klooster. De Koptisch-Orthodoxe parochies zijn de volgende: