Koptisch Orthodoxe kerk

Koptisch Orthodoxe kerk

Coptic cross

Wie zijn de Kopten?

De term Kopten is een equivalent voor Egyptenaren, en is afgeleid van het Griekse “Aigyptos” wat op zijn beurt weer is afgeleid van het oud Egyptische “Ha-ka-Ptah”, hetgeen wil zeggen ‘het huis van de geest Ptah’, één van de meest vereerde Godheden in de Egyptische mythologie.

Na de Arabische verovering werd de term Kopten gebruikt om de Christenen van Egypte te onderscheiden van de Islamitische burgers.

Kopten zijn de nazaten van de farao’s. Daarom worden ze de moderne zonen van de farao’s genoemd.

Egypte in de bijbel

Egypte was een toevluchtsoord voor vele mensen, speciaal in tijden van schaarste en hongersnood, Abraham kwam naar Egypte (Genesis 12:10), Jozef kwam ook naar Egypte en werd de tweede man na de farao en deelde de volle pakhuizen uit aan alle omliggende landen. Daarnaast kwamen Jacob en zijn zonen naar Egypte waar zij opgroeiden tot het volk van God die de twaalf stammen van Israël worden genoemd.

In Egypte verscheen de eerste leider van Israël, Mozes, de grote profeet en zijn broeder Aaron, de eerste aartspriester die samen met Mozes het volk van God bevrijdde uit de handen van de farao.

De Heilige familie in Egypte

De kopten beschouwen het bezoek van de heilige familie aan Egypte als de eerste steen van de Koptisch Orthodoxe kerk

Jesaja de profeet, gaf ons meer details over deze reis:

“De last over Egypte. Zie, de HEERE rijdt op een snelle wolken komt in Egypte.

De afgoden van Egypte zullen beven voor Zijn aangezicht

en het hart van de Egyptenaren zal smelten in hun binnenste.” (Jesaja 19:1.)

“Op die dag zal de HEERE een altaar hebben midden in het land Egypte, en aan zijn grens zal er een gedenkteken voor de HEERE staan.” (Jesaja 19:19.)

Sint Cyrillus de Grote, interpreteert deze voorspelling als volgt: de glinsterende wolk die het Kind Jezus droeg naar Egypte was zijn moeder, de Heilige Maagd Maria, die de wolk in zuiverheid overtrof.

Wij kunnen zeggen dat de komst van de Heere Jezus te Egypte onze Kerk met de goddelijke zegen heeft gestempeld waardoor haar gebeden, Liturgieën en haar gezang het geluid dragen van het hemelse leven.

Hoe is het christendom naar Egypte gekomen?

Sint Marcus wordt beschouwd als de stichter van de Koptische Kerk in Egypte sinds hij er vanuit de westelijke grenzen arriveerde in het jaar 61 n.C. Sint Marcus was een Afrikaans burger die in de stad Cyrenaica aan de Middellandse Zee woonde. Later emigreerde hij met zijn familie naar Jeruzalem. Zijn familie was aan de Heer Jezus gelieerd, vooral aan zijn moeder Maria, wiens huis de eerste Kerk ter wereld was, waarin de Heere Jezus de Heilige Eucharistie had gesticht en waarin Hij aan de apostelen, na de verrijzenis, verscheen en liet de Heilige Geest over hen neerdalen.

Sint Marcus is de eerste patriarch van de Koptisch-Orthodoxe Kerk. Zijn opvolging werd ononderbroken tot nu toe voortgezet . De huidige patriarch is paus Tawadros II. Hij is de 118e opvolger van Sint Marcus. Zijn titel is : paus en patriarch van de grote stad Alexandrië, het Midden Oosten, Nubië, Soedan, Pentapolis en de emigratielanden.

De Oecumenische Conciliën

Het eerste Concilie werd gehouden op uitnodiging van keizer Constantijn. 118 bisschoppen woonden het Concilie bij, onder wie Paus Alexander en zijn secretaris, Diaken Athanasius. Athanasius stelde de geloofsbelijdenis op die alle Christelijke kerken vandaag de dag reciteren.

Het tweede oecumenische Concilie werd in 381 n.C. in de stad Constantinopel gehouden op uitnodiging van Keizer Theodosius de Grote. Het Concilie werd voorgezeten door Paus Timotheüs van Alexandrië en bijgewoond door 150 bisschoppen die bijeen waren gekomen om Macedonius te vonnissen, die de goddelijkheid van de Heilige Geest ontkende. De vaders die het concilie bijwoonde vulden de geloofsbelijdenis aan met de toevoeging:

“Ja, wij geloven in de Heilige Geest”.

Het derde oecumenische Concilie werd in 431 n.C. in de stad Efeze gehouden, op uitnodiging van Keizer Theodosius de Kleine. Het Concilie werd door tweehonderd bisschoppen bijgewoond en werd geleid door Paus Cyrillus de Grote van Alexandrië. Het doel van deze Concilie was het vonnissen van Nestorius, de Patriarch van Constantinopel, die beweerde dat Christus uit twee hypostasen, (uit twee personen en twee naturen) bestond. Paus Cyrillus de Grote had de natuur van Jezus Christus uitgelegd als één Natuur van het mens geworden Woord.

Het Concilie heeft de Heilige Maria als de Moeder van God (Theotokos) uitgeroepen om te bevestigen dat de uit haar geborene, het echte belichaamde Woord van God is.

Het Koptische kloosterleven

Het kloosterleven in Egypte werd gesticht in de vierde eeuw door de Heilige Antonius, ook wel Vader der Monniken genoemd. Vanuit Egypte heeft het monnikendom zich over de hele wereld verspreid. De Heilige Antonius was de grondlegger van het kluizenaarsleven, terwijl Sint Pachomius in zuid Egypte het communale (gemeenschappelijke) kloosterleven stichtte.

De Arabische verovering

Met de komst van de Arabieren in 641 n.C. werd het Byzantijnse juk opgeheven. De gouverneurs die door de Kalief (de Islamitische machthebber) naar Egypte gezonden werden, bleven echter maximaal twee jaar op hun post, omdat de Kalief bang was dat Egypte te onafhankelijk zou worden. In die korte tijd konden ze het nationale belang niet behartigen en voor economische groei zorgen. Ze beperkten zich tot belastingoverdracht aan de Kalief en stopten een deel ervan in hun eigen zakken. Het gevolg hiervan was dat het land armer werd en dat de belastingdruk op de christelijke bevolking zwaarder werd. De geestelijken werden ook gedwongen te betalen, anders zou de patriarch gevangen genomen worden.

De feesten van de Kerk

v De zeven Grote feesten:

1. Het feest van de Aankondiging ( Annunciatie )

2. Kerstmis

3. Het Doopfeest (11 Toeba – 19 januari

4. Palmzondag

5. Pasen

6. De Hemelvaart

7. Pinksteren

De zeven sacramente

Sacramenten zijn vitaal en essentieel voor de gelovige. Ze zijn de middelen waardoor de gelovige de genade Gods en de werking van de Heilige Geest in de Kerk van de Verrijzenis krijgt, zodat hij zich opheft tot de Vader. De evangeliën bevestigen de genade en de giften van de sacramenten:

  • Het Heilige Sacrament van het Doopsel: hierdoor krijgen we de wedergeboorte. “en heeft hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de heilige Geest”. (Titus 3:5) De Kerk oefent het ritueel van het verwerpen van de satan uit, de dopeling gaat over van behoren tot satan tot een kind van God;. Het ritueel van de doop vindt plaats door onderdompeling in water, waar de dopeling begraven wordt, de oude mens sterft terwijl de nieuwe geboren wordt.
  • Het Heilige Sacrament van Chrisma ( zalving met de heilige olie) : hierdoor ontvangen we de gift van de Heilige Geest. De priester zalft het lichaam van de dopeling 36 maal met het chrisma (de heilige olie), als een symbool van het heiligen van zowel het lichaam als de ziel, zodat men een tempel wordt voor de Heilige Geest.
  • Het Heilige Sacrament van de Biecht: waarin “de Heilige Geest de zonden vergeeft” ( Matthéüs 16:19), de priester en de biechteling stellen zich onder leiding van de Heilige Geest. Na de biecht leest de priester de absolutie, terwijl hij het kruis op het hoofd van de biechteling plaatst en vraagt hij de vergiffenis aan God voor zijn zonden.
  • Het Heilige Sacrament van de Eucharistie: het is de viering van de Liturgie. Het Brood en de wijn veranderen in het Heilige Lichaam en Bloed des Heren: “Want Mijn vlees is het ware voedsel en Mijn bloed is de ware drank.” (Johannes 6:55).
  • Het Heilige Sacrament van de Ziekenzalving: de zieke krijgt vergeving van de zonden en genezing van de ziekte: “En het gelovige gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden.” .( Jacobus 5:15). Op die manier worden de geestelijke zegeningen aan de lichamelijke gekoppeld en de gelovige kan door dit sacrament genezen worden zowel van de geestelijke als van de lichamelijke ziekten.
  • Het Heilige Sacrament van het Huwelijk: de Heilige Geest verenigt het bruidspaar en vestigt tussen de echtgenoten een soort kerk van God. Bij de ceremoniën, plaatst de celebrant kronen op de hoofden van het bruidspaar als een symbool van de hemelse kronen, zodat het bruidspaar beseft dat het huwelijkse leven een schaduw is van de hemelse kerk.
  • Het Heilige Sacrament van het Priesterschap: door het werk van de heilige geest krijgt de kandidaat het vaderschap om het volk van de Heer te dienen en krijgt de genade van het priesterschap. Tevens ontvangt de priester “ vaderschap” door de werking van het vaderschap Gods. Door hun wijding ontvangen de priesters’ kracht van de Heilige Geest om sacramenteel te handelen in de naam van Jezus Christus.

Belangrijke data uit de geschiedenis van de Koptisch Orthodoxe Kerk in Nederland:

Onder leiding van Z.E. Bisschop Arseny heeft de Koptisch Orthodoxe Kerk een prominente plaats in verschillende gelegenheden gekregen. Per wijze van voorbeeld presenteren wij een lijst van activiteiten:

Gegevens Koptisch Orthodoxe kerken Nederland en België

Bisschop Arseny

Mosstraat 2, 1032 JW Amsterdam

Tel : +31 20 636 6954, +31 6 25018186 Email : arseny@upcmail.nl

1. Amsterdam : Heilige Maagd Maria Kerk

Mosstraat 2, 1032 JW Amsterdam

Tel : +31 20 6321805, Fax : +31 20 6372568, Email : koptnl@ziggo.nl Hegumen Yassa Mesak, +31 6 231 898 38, a.yassa.thabet@gmail.com Priester Yosab Mikhail, +31 6 464 338 34, fatheryosab@gmail.com Priester Bavlos Tadros, +31 6 232 345 53, fr.bavlos@gmail.com Priester Mateos Beshara , +31 611211107, Fr.mateos.boktor1010@gmail.com

Bankr. : NL 33 TRIO 0390 9827 76

2. Den Haag : St.Marcus de Evangelist Kerk.

Van Akenstraat 19, 2597 RZ Den Haag

Tel : +31 70 324 80 81, Fax : +31 70 324 05 69 Hegumen Angilous Mikhail, +31 6 417 676 15, abouna.angilous@hotmail.com

3. Eindhoven: Artsengel Michael en St. Antonius Kerk.

Stokroosstraat 2B, 5644 EC Eindhoven

Tel : +31 40 213 75 13, Fax : +31 40 213 75 15, Hegumen Youssef Rizkalla, +31 6 229 029 86, fr.yousef@yahoo.com Prister Mena. Habib, +31681832680, m.b.habib81@gmail.com

4. Utrecht : Marry-guirguis and St.Demiana kerk.

Adrian van bergenstraat 61, 3554 VC Utrecht

Tel : +31 30 246 77 03, Fax : +31 30 244 78 94 Hegumen Bishoy Tadros, +31 6 517 988 99, vaderbishoy@gmail.com Priester Youhana Saber, +31 6- 37 55 39 91, fr.yohana2010@yahoo.com

5. Assen: Heilige Maria en St. Athanasius de apostolische Kerk.

Talmastraat 111, 9406 KM, Assen Priester stefanos Lotfalla, +31652093783, aboena.stefanus@gmail.com

Banknr.: NL 67 TRIO 0390 9820 67

6. Leeuwarden : Heilige Maria en St. Paulus van Thebe Kerk.

Van Aylvaleane 12 , 9027 BL Hilaard, Leeuwarden Diaken Makari Ghattas, +31 6 148 137 56, ihabghatas@hotmail.com

7. Zeeland: Heilige Maria en St. Arsenius Kerk

Biezelingsestraat 67 , 4421 BR Kapelle Dhr. Boshra Malak, +31 6 513 512 93, bfsmalak@hotmail.com

8. Koptisch Orthodox Klooster

Kloosterstraat 5, 7137 MZ Lievelde Tel : 0544488689, klooster@koptischekerk.nl Vader Maximos El Baramousy, +31646381770, maximosbar@gmail.com Vader Youiel El Baramousy, +31 6 316 874 33, y.elbaramousy73@gmail.com

Vader Apollo El Baramousy, +31611279733, apollomonik75@gmail.com

Bankrek.nr : NL 20 TRIO 0390 9820 40

9. Leidschendam : Heilige Maria en Papa Kyrillous VI kerk

Burgemeester Sweenslaan 5, 2262 BN Leidschendam Priester Kyrillous. Saleeb, +31623149973, kyrilloessaleeb@gmail.com

10. Bussum : St. Maria en St. Verena Kerk

Ceintuurbaan 43, 1402 HB Bussum Priester Shenouda Farhaan, +31624388923, frshenouda10@gmail.com

11. Antwerpen :

a. St. Marcus de Evangelist Kerk.

Cameliastraat 5, 2600 Berchem, België.

b. St. Maria en St. Johannes de Evangelist

Slaterplein 1, B-2610 Valaar, Wilrijk, Antwerpen

Priester Moussa Soror, +32484086914, fr.moussa.soror@gmail.com

De hedendaagse Koptische Kerk

De hedendaagse Koptische kerk is de grootste kerk in het Midden Oosten. De kerk telt twintig miljoen gelovigen. Het aantal kloosterlingen en het aantal kloosters neemt toe. Bovendien wenden de laatste tijd veel jongeren zich tot het kloosterleven.

De Heilige Synode van de Koptische kerk bestaat uit meer dan honderdvijfentwintig metropolieten en bisschoppen, paus Tawadros II is het hoofd van deze Synode.

Koptisch Orthodox bisdom in Nederland

Bisschop Arseny is de eerste bisschop van het bisdom Nederland. Nu staan de Koptische kerken in Nederland onder leiding van bisschop Arseny, die voordien Hegoemen Arsenious el Baramosy heette.

Bisschop Arseny koos na zijn studie geneeskunde in 1975 voor het monnikschap. In 1978 ging hij het Baramos klooster in Wadi Natrun te Egypte in, waarna hij tot priester werd gewijd in 1979 en tot hegoemen in 1981. Enkele jaren later koos toenmalig paus Shenuda III hem uit om de Koptische gemeenschap in Nederland te dienen. Op 16 juni 2013 sprak paus Tawadros de inwijding uit van Hegoemen Arsenious el-Baramusy tot bisschop Arseny.

Bij de installatie op 27 juni 2013 waren zo’n duizend mensen aanwezig, waaronder een delegatie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Syrisch-Orthodoxe Kerk en de Raad van Kerken in Nederland. Er waren veertien koptische bisschoppen en tientallen priesters van over de hele wereld naar Amsterdam gekomen om de plechtigheid mee te maken.

De aanwezige bisschoppen lazen de aankondiging die paus Tawadros II had geschreven voor. Naast de bisschop stond een diaken met een koperen slang in zijn handen, deze staat symbool voor het voorzitterschap van de priesters en van de pastorale dienst.

Afsluiting

We proberen steeds het specifieke van het Koptisch Orthodoxe geloof te bewaren, maar met moderne middelen, en in begrijpelijke taal. De liturgie gezangen en schriftlezingen worden in het Nederlands gereciteerd,.

De Koptisch Orthodoxe kerk heeft voortdurend contact met de protestantse en de katholieke kerken in Nederland. Zowel geestelijken, als leken, wisselen visites uit. Tevens hebben we contact met de Russisch Orthodoxe, de Grieks Orthodoxe Kerk en natuurlijk met de oriëntale kerken die qua geloof het meest met ons overeenkomen: de Syrische, Armeense, Ethiopische en Eritrese Orthodoxe Kerk.